ردیف شرح سال قیمت (تومان)
1000- 20 عدد اسکناس خارجی قدیمی با کیفیت عالی بانکی- 1900تا2005 (25000تومان )
1001- 20 عدد اسکناس خارجی قدیمی با کیفیت خوب- 1900تا2005 (18000تومان )
1002- 20 عدد اسکناس خارجی قدیمی با کیفیت متوسط- 1900تا2005 (12000تومان )
1003- 50 عدد اسکناس خارجی قدیمی با کیفیت عالی بانکی- 1900تا2005 (60000تومان )
1004- 50 عدد اسکناس خارجی قدیمی با کیفیت خوب- 1900تا2005 (40000تومان )
1005- 50 عدد اسکناس خارجی قدیمی با کیفیت متوسط- 1900تا2005 (25000تومان )
1006- 100عدداسکناس خارجی قدیمی باکیفیت عالی بانکی- 1900تا2005 (120000تومان )
1007- 100 عدد اسکناس خارجی قدیمی با کیفیت خوب- 1900تا2005 (75000تومان )
1008- 100 عدد اسکناس خارجی قدیمی با کیفیت متوسط- 1900تا2005 (40000تومان )
1009- 20جفت (40 عدد) اسکناس خارجی با کیفیت عالی بانکی- 1900تا2005 (55000تومان )
1010- یک عدد اسکناس100 افغانی- افغانستان- 1990 (600تومان )
1011- یک عدد اسکناس50 افغانی- افغانستان- 1990 (500تومان )
1012- یک عدد اسکناس2 افغانی- افغانستان- 1381 (400تومان )
1013- یک عدد اسکناس500 افغانی- افغانستان- 1990 (1000تومان )
1014- یک جفت(دوعدد) اسکناس500 افغانی- افغانستان- 1990 (3000تومان )
1015- یک جفت(دوعدد)اسکناس1000 افغانی-افغانستان- 1990 (3500تومان )
1016- یک عدد اسکناس1 افغانی- افغانستان- 1381 (1000تومان )
1017- یک جفت(دوعدد) اسکناس10000 افغانستان - 1985 (5000تومان )
1018- یک عدد 10000 افغانی افغانستان - 1985 (2000تومان )
1019- یک عدد اسکناس10 افغانی- افغانستان- 1973 (2000تومان )
1020- یک عدد اسکناس100 افغانی- افغانستان- 1973 (4000تومان )
1021- یک عدد اسکناس500 افغانی- افغانستان- 1973 (7000تومان )
1022- یک عدد اسکناس1 تلار - اسلونی- 1990 (1500تومان )
1023- یک عدد 1000 روبل روسیه - 1995 (5000تومان )
1024- یک عدد 500 روبل روسیه - 1993 (6000تومان )
1025- یک عدد 5 روبل روسیه - 2000 (2500تومان )
1026- یک عدد اسکناس5 روبل – روسیه تزاری- 1909 (1000تومان )
1027- یک عدد اسکناس3 روبل – روسیه تزاری- 1906 (1000تومان )
1028- یک عدد اسکناس10 روبل – شوروی کمونیستی - 1961 (1000تومان )
1029- یک عدد اسکناس100 روبل – شوروی کمونیستی - 1961 (4000تومان )
1030- یک عدد اسکناس10 روبل – شوروی کمونیستی - 1974 (2000تومان )
1031- یک عدد اسکناس1 روبل – شوروی کمونیستی - 1974 (500تومان )
1032- یک عدد اسکناس25 روبل – روسیه تزاری- 1906 (9000تومان )
1033- یک عدد اسکناس1000 روبل – روسیه تزاری- 1917 (10000تومان )
1034- یک عدد اسکناس5 روبل – روسیه- 1991 (1000تومان )
1035- یک عدد 10 روبل روسیه تزاری- 1905 (10000تومان )
1036- یک عدد 1 روبل روسیه تزاری- 1898 (25000تومان )
1037- یک عدد اسکناس1 روبل – شوروی کمونیستی- 1937 (2000تومان )
1038- یک عدد اسکناس3 روبل – شوروی کمونیستی - 1937 (3000تومان )
1039- یک عدد اسکناس5 روبل – شوروی کمونیستی - 1937 (4000تومان )
1040- یک عدد اسکناس10 روبل – شوروی کمونیستی - 1937 (9000تومان )
1041- یک جفت (دوعدد) اسکناس10 روبل – شوروی کمونیستی - 1937 (50000تومان )
1042- یک عدد اسکناس1000 مارک- آلمان رایش-جنگ اول جهانی 1910 (13000تومان )
1043- یک جفت (دوعدد) اسکناس1000 مارک- آلمان رایش-جنگ اول جهانی 1910 (39000تومان )
1044- یک عدد اسکناس100 مارک - آلمان رایش-جنگ اول جهانی 1910 (13000تومان )
1045- یک عدد اسکناس1000 مارک- آلمان رایش 1922 (16000تومان )
1046- یک عدد اسکناس20 لوا- بلغارستان- 1991 (1500تومان )
1047- یک عدد اسکناس10 یوان- تایوان- 1950 (9000تومان )
1048- یک عدد اسکناس100 یوان- تایوان- 1940 (50000تومان )
1049- یک عدد اسکناس1 یوان- تایوان- 1950 (1000تومان )
1050- یک عدد اسکناس1000 کرون- اتریش- 1902 (11000تومان )
1051- یک جفت(دوعدد) اسکناس1000 کرون- اتریش- 1902 (50000تومان )
1052- یک عدد اسکناس5 روپیه – پاکستان- 1980 (3000تومان )
1053- یک عدد اسکناس10 روپیه – پاکستان- 1980 (3500تومان )
1054- یک عدد اسکناس1 تاکا- بنگلادش- 1972 (2000تومان )
1055- یک عدد اسکناس2 تاکا- بنگلادش- 2009 (1000تومان )
1056- یک عدد اسکناس50 زلوتی –لهستان- 1988 (1500تومان )
1057- یک جفت(دوعدد) اسکناس50 زلوتی –لهستان- 1988 (3500تومان )
1058- یک عدد اسکناس20 زلوتی –لهستان- 1982 (1000تومان )
1059- یک جفت(دوعدد) اسکناس20 زلوتی –لهستان- 1982 (3000تومان )
1060- یک عدد اسکناس100 زلوتی –لهستان- 1988 (1500تومان )
1061- یک جفت(دوعدد) اسکناس100 زلوتی –لهستان- 1988 (4000تومان )
1062- یک عدد اسکناس500 زلوتی –لهستان- 1988 (3000تومان )
1063- یک عدد اسکناس1000 لئو- رومانی- 1988 (3000تومان )
1064- یک عدد اسکناس پلیمری 2000 لئو- رومانی- 1999 (2500تومان )
1065- یک جفت(دوعدد) اسکناس10 کیپ- لائوس- 1982 (3000تومان )
1066- یک عدد اسکناس100 کیپ- لائوس- 1979 (1500تومان )
1067- یک جفت(دوعدد) اسکناس5 دینار- عراق- 1992 (3000تومان )
1068- یک عدد اسکناس1/4 دینار – عراق- 1980 (1500تومان )
1069- یک عدد اسکناس1/2 دینار – عراق- 1980 (1500تومان )
1070- یک جفت(دوعدد) اسکناس1/2 دینار- عراق- 1980 (4000تومان )
1071- یک عدد اسکناس5 دینار – عراق- 1992 (900تومان )
1072- یک جفت(دوعدد) اسکناس1 دینار- عراق- 1979 (3000تومان )
1073- یک جفت(دوعدد) اسکناس1 دینار- عراق- 1980 (1000تومان )
1074- یک جفت(دوعدد) اسکناس25 دینار- عراق- 1978 (4000تومان )
1075- یک عدد 5 دینار- عراق - 1979 (5000تومان )
1076- یک عدد 10 دینار- عراق - 1979 (3500تومان )
1077- یک عدد 50 دینار -عراق - 2003 (1000تومان )
1078- یک عدد 10000 دینار -عراق - 1998 (3000تومان )
1079- یک عدد 100 دینار -عراق - 2000 (1500تومان )
1080- یک جفت(دوعدد) اسکناس1 روپیه- نپال- 1982 (2000تومان )
1081- یک جفت(دوعدد) اسکناس2 روپیه- نپال- 1982 (3000تومان )
1082- یک عدد اسکناس1 روپیه نپال- (2500تومان )
1083- یک جفت(دوعدد) اسکناس5 قروش- مصر- 1982 (3000تومان )
1084- یک جفت(دوعدد) اسکناس10 قروش- مصر- 1940 (4000تومان )
1085- یک عدد اسکناس10 قروش- مصر- 1940 (1500تومان )
1086- یک عدد اسکناس20 MM BANK-جمهوریهای تازه استقلال یافته روسیه 1999 (1500تومان )
1087- یک جفت(دوعدد) اسکناس100 MM BANK- جمهوریهای تازه استقلال یافته روسیه 1999 (2000تومان )
1088- یک جفت(دوعدد) اسکناس10000 MM BANK- جمهوریهای تازه استقلال یافته روسیه 1999 (3000تومان )
1089- یک عدداسکناس1000 MM BANK- جمهوریهای تازه استقلال یافته روسیه 2000 (2000تومان )
1090- یک عدداسکناس10 MM BANK- جمهوریهای تازه استقلال یافته روسیه 2000 (1000تومان )
1091- یک جفت(دوعدد) اسکناس25 روبل- بلاروس- 2000 (2000تومان )
1092- یک عدد اسکناس50 روبل-بلاروس- 2000 (3000تومان )
1093- یک عدد اسکناس 50 روبل- بلاروس - 1992 (1000تومان )
1094- یک عدد اسکناس 20 روبل- بلاروس - 2000 (3000تومان )
1095- یک عدد اسکناس25 روبل- بلاروس- 1992 (1000تومان )
1096- یک عدد اسکناس 1 روبل- بلاروس - 2000 (1500تومان )
1097- یک عدد اسکناس 10 روبل- بلاروس - 2000 (1000تومان )
1098- یک عدد اسکناس 1000 روبل- بلاروس - 1998 (1500تومان )
1099- یک جفت(دوعدد) اسکناس قدیمی 250 لیر- لبنان- 1988 (9000تومان )
1100- یک عد اسکناس قدیمی 250 لیر- لبنان- 1988 (3000تومان )
1101- یک عد اسکناس قدیمی 50 لیر- لبنان- 1988 (2000تومان )
1102- یک عد اسکناس قدیمی 100 لیر- لبنان- 1988 (2500تومان )
1103- یک جفت(دوعدد) اسکناس 10 روپیه – هند- 1987 (12000تومان )
1104- یک عدد اسکناس 5 روپیه – هند- 2009 (1500تومان )
1105- یک عدد اسکناس 10 روپیه – هند- 1960 (4500تومان )
1106- یک جفت(دوعدد) اسکناس 1 یوان- چین - 1953 (3000تومان )
1107- یک جفت(دوعدد) اسکناس 2 یوان- چین - 1953 (3500تومان )
1108- یک عدد اسکناس 1 جیائو- چین - 1980 (1500تومان )
1109- یک عدد اسکناس 2 جیائو- چین - 1980 (1500تومان )
1110- یک عدد اسکناس 5 جیائو -چین - 1980 (2000تومان )
1111- یک عدد اسکناس 5 جیائو- چین - 1972 (2500تومان )
1112- یک عدد اسکناس 10 فن -چین - 1979 (2000تومان )
1113- یک عدد اسکناس 1 یوان- چین - 1979 (3000تومان )
1114- یک عدد اسکناس 2 یوان- چین - 1980 (2000تومان )
1115- یک عدد اسکناس 1 یوان -چین - 1980 (1000تومان )
1116- یک عدد اسکناس 1 یوان- چین - 1960 (1000تومان )
1117- یک عدد 5 یوان- چین- (2000تومان )
1118- یک عدد 1 جیائو -چین - 1962 (50000تومان )
1119- یک جفت(دوعدد) اسکناس۵قروش -سوریه - 1983 (6000تومان )1120- یک جفت(دوعدد) اسکناس   000 ، 000 ، 500 دلار-زیمباوه- 2000 (4500تومان )

1121- یک عدد اسکناس  000 ، 000 ، 20 دلار-زیمباوه- 2008 (4000تومان )

1122- یک عدد اسکناس 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 10 دلار-زیمباوه- 2008 (5000تومان )
1123- یک عدد اسکناس 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 50 دلار-زیمباوه- 2008 (5000تومان )
1124- یک عدد اسکناس  000 ، 000 ، 100 دلار-زیمباوه- 2008 (4000تومان )
1125- یک عدد اسکناس 1 دلار-زیمباوه- 2006 (2000تومان )
1126- یک عدد اسکناس 1 دلار-زیمباوه- 2007 (1500تومان )
1127- یک عدد اسکناس 10 دلار-زیمباوه- 2009 (1500تومان )
1128- یک عدد اسکناس 20 دلار-زیمباوه- 2009 (2000تومان )
1129- یک جفت(دوعدد) اسکناس 1 دلار-زیمباوه- 2005 (3000تومان )
1130- یک عدد اسکناس100 متیکال- موزامبیک- 1976 (3000تومان )
1131- یک عدد اسکناس500 متیکال- موزامبیک- 1976 (3500تومان )
1132- یک جفت(دوعدد) 500 متیکال- موزامبیک - 1967 (7000تومان )
1133- یک عدد 5 گلدین -سورینام - 1998 (2000تومان )
1134- یک عدد 10 گلدین- سورینام - 1996 (3000تومان )
1135- یک عدد 1 لئو- مولداوی - 1999 (5000تومان )
1136- یک عدد 500 لیر -ایتالیا - 1974 (6000تومان )
1137- یک عدد 50 سن- اندونزی - 1964 (4000تومان )
1138- یک عدد 25 سن- اندونزی - 1964 (4000تومان )
1139- یک عدد 10 سن -اندونزی - 1964 (4000تومان )
1140- یک عدد 5 سن -اندونزی - 1964 (3500تومان )
1141- یک عدد 500 روپیه- اندونزی - 1997 (1500تومان )
1142- یک جفت(دوعدد) 10 روپیه- اندونزی - 1982 (9000تومان )
1143- یک عدد 1 کوردوبا -نیکاراگوئه - 1990 (6000تومان )
1144- یک عدد 10 درام- ارمنستان - 1993 (1500تومان )
1145- یک عدد 25 درام- ارمنستان - 1995 (1500تومان )
1146- یک عدد 1 کاربوانتز- اکراین - 1991 (1500تومان )
1147- یک عدد 1000 دینار- بوسنی و هرزگوین - 1992 (4500تومان )
1148- یک عدد 100 دینار- بوسنی و هرزگوین - 1992 (2000تومان )
1149- یک عدد 25 دینار- بوسنی و هرزگوین - 1992 (2000تومان )
1150- یک عدد 10 پزو- کلمبیا - 1973 (4000تومان )
1151- یک عدد 1 روبل- ترنسنیستریا- 1994 (1000تومان )
1152- یک عدد 5 روبل- ترنسنیستریا- 1993 (1000تومان )
1153- یک عدد 10 روبل- ترنسنیستریا- 1993 (1200تومان )
1154- یک عدد 50 روبل - ترنسنیستریا- 1993 (2000تومان )
1155- یک عدد 1 سام- قرقیزستان- 1994 (1500تومان )
1156- یک عدد اسکناس50000 لی- رومانی- 1998 (2000تومان )
1157- یک جفت(دوعدد) اسکناس پلیمری 5 نایرا- نیجریه - 2009 (6000تومان )
1158- یک جفت(دوعدد) اسکناس پلیمری 10 نایرا- نیجریه - 2009 (7000تومان )
1159- یک عدد اسکناس پلیمری 10 نایرا- نیجریه - 2009 (2000تومان )
1160- یک عدد اسکناس 50 نایرا- نیجریه - 2005 (1500تومان )
1161- یک عدد اسکناس پلیمری 50 نایرا- نیجریه - 2009 (2000تومان )
1162- یک عدد 1000 لیر- ترکیه - 1970 (2500تومان )
1163- یک عدد 50000 لیر- ترکیه - 1970 (4500تومان )
1164- یک عدد 20000 لیر- ترکیه - 1970 (3500تومان )
1165- یک عدد 10000 لیر- ترکیه - 1970 (3000تومان )
1166- یک عدد 5000 لیر- ترکیه - 1970 (2500تومان )
1167- یک عدد 100000 لیر- ترکیه - 1970 (5000تومان )
1168- یک عدد 500ریل -کامبوج - 1998 (3500تومان )
1169- یک عدد 100ریل -کامبوج - 2001 (1500تومان )
1170- یک عدد 50ریل- کامبوج - 2002 (1500تومان )
1171- یک جفت (دوعدد) 100ریل- کامبوج - 2001 (4000تومان )
1172- یک جفت (دوعدد) 50ریل- کامبوج - 2002 (3000تومان )
1173- یک عدد 5 درهم- امارات - (5000تومان )
1174- یک عدد 20 کواچا- زامبیا - 1992 (1500تومان )
1175- یک عدد 20 کواچا- زامبیا - 1989 (2000تومان )
1176- یک جفت(دوعدد) اسکناس 20کواچا -زامبیا - 1992 (3500تومان )
1177- یک جفت(دوعدد) اسکناس پلیمری500 کواچا- زامبیا - 2008 (8000تومان )
1178- یک عدد اسکناس پلیمری500 کواچا -زامبیا - 2008 (3000تومان )
1179- یک جفت(دوعدد) اسکناس5 کواچا- زامبیا- 1982 (3000تومان )
1180- یک عدد 100 کواچا- زامبیا - 2006 (2000تومان )
1181- یک جفت (دوعدد) اسکناس 2 کواچا – زامبیا - 1980 (1500تومان )
1182- یک عدد اسکناس 2 کواچا – زامبیا- 1980 (4000تومان )
1183- یک عدد اسکناس5 کیاتس- میانمار- 1991 (1000تومان )
1184- یک عدد اسکناس10 کیاتس -میانمار- 1991 (1500تومان )
1185- یک عدد 50 دینار -یوگسلاوی- 1990 (3000تومان )
1186- یک عدد 20 دینار -یوگسلاوی- 1978 (5000تومان )
1187- یک عدد 1000 دینار- یوگسلاوی- 1978 (6000تومان )
1188- یک عدد 5000 دینار- یوگسلاوی- 1992 (5000تومان )
1189- یک جفت (دوعدد) 1000 دینار- یوگسلاوی- 1978 (18000تومان )
1190- یک عدد 10 انتس -پرو- 1987 (1000تومان )
1191- یک عدد 100 انتس- پرو- 1987 (1500تومان )
1192- یک عدد 500 انتس- پرو- 1988 (2000تومان )
1193- یک عدد 1000 انتس -پرو- 1988 (2500تومان )
1194- یک جفت (دوعدد) 1000 انتس- پرو- 1988 (8000تومان )
1195- یک جفت(دوعدد) اسکناس1000 انتس -پرو- 1982 (7000تومان )
1196- یک عدد 5000 انتس -پرو- 1985 (2500تومان )
1197- یک عدد 50 انتس- پرو- 1987 (1500تومان )
1198- یک عدد اسکناس10 سولس- پرو- 1969 (5000تومان )
1199- یک عدد اسکناس10 سولس- پرو- 1968 (5000تومان )
1200- یک عدد 5 سلوس- پرو- 1971 (3500تومان )
1201- یک عدد 10 سلوس- پرو- 1975 (3500تومان )
1202- یک عدد اسکناس50 مانات- ترکمنستان- 2005 (1000تومان )
1203- یک جفت (دوعدد) اسکناس50 مانات- ترکمنستان- 2005 (2000تومان )
1204- یک جفت (دوعدد) اسکناس 5 مانات – ترکمنستان- 2000 (4000تومان )
1205- یک عدد اسکناس500 مانات – ترکمنستان- 2005 (2000تومان )
1206- یک جفت (دوعدد) اسکناس 10 مانات – ترکمنستان- 1993 (6000تومان )
1207- یک عدد اسکناس500 مانات – ترکمنستان- 1993 (6000تومان )
1208- یک عدد اسکناس50 مانات- ترکمنستان- 1993 (3000تومان )
1209- یک عدد اسکناس20 مانات -ترکمنستان- 1993 (2000تومان )
1210- یک عدد اسکناس1000 مانات- ترکمنستان- 2005 (4000تومان )
1211- یک عدد اسکناس 500 دونگ – ویتنام جنوبی- 1972 (9000تومان )
1212- یک جفت (دوعدد) اسکناس 200 دونگ – ویتنام- 1987 (3000تومان )
1213- یک عدد اسکناس 200 دونگ – ویتنام- 1987 (1000تومان )
1214- یک عدد اسکناس 2000 دونگ – ویتنام- 1988 (2500تومان )
1215- یک عدد اسکناس 500 دونگ – ویتنام- 1988 (2500تومان )
1216- یک عدد اسکناس 10 فرانک– بروندی- 2007 (1500تومان )
1217- یک عدد اسکناس 20 فرانک– بروندی- 2005 (1500تومان )
1218- یک عدد اسکناس 50 فرانک– بروندی- 2007 (2000تومان )
1219- یک عدد اسکناس 100 بایسا – عمان- 1995 (1500تومان )
1220- یک عدد اسکناس1 سنتاو- نیکاراگوئه- 1991 (2000تومان )
1221- یک جفت (دوعدد) اسکناس1 کروزیرو - برزیل- 1970 (10000تومان )
1222- یک عدد اسکناس1 کروزیرو - برزیل- 1970 (4000تومان )
1223- یک عدد اسکناس20 توگریگ - مغولستان- 1993 (1500تومان )
1224- یک جفت (دوعدد) اسکناس20 توگریگ -مغولستان - 1993 (3000تومان )
1225- یک عدد اسکناس10 توگریگ -مغولستان- 1993 (1000تومان )
1226- یک جفت (دوعدد) اسکناس10 توگریگ -مغولستان - 1993 (2000تومان )
1227- یک عدد اسکناس5 توگریگ - مغولستان- 1993 (1000تومان )
1228- یک جفت (دوعدد) اسکناس5 توگریگ - مغولستان - 1993 (2000تومان )
1229- یک عدد 1 توگریک -مغولستان - 2007 (1000تومان )
1230- یک عدد اسکناس1 توگریگ -مغولستان- 1993 (1000تومان )
1231- یک عدد اسکناس1 توگریگ -مغولستان- 1966 (1500تومان )
1232- یک جفت (دوعدد) اسکناس1 توگریگ - مغولستان - 1993 (2000تومان )
1233- یک عدد اسکناس50 توگریگ - مغولستان- 1993 (2500تومان )
1234- یک عدد اسکناس100 توگریگ - مغولستان- 1993 (3000تومان )
1235- یک عدد اسکناس 50000 دینار- کرواسی- 1991 (3500تومان )
1236- یک عدد اسکناس 100000 دینار- کرواسی- 1993 (2500تومان )
1237- یک جفت(دوعدد) اسکناس 100000 دینار-کرواسی - 1993 (5000تومان )
1238- یک عدد اسکناس 100 دینار- کرواسی- 1991 (1000تومان )
1239- یک جفت(دوعدد) اسکناس 100 دینار- کرواسی- 1991 (2500تومان )
1240- یک عدد اسکناس 1 دینار- کرواسی- 1993 (1000تومان )


1241- یک جفت(دوعدد) اسکناس 1 دینار-کرواسی - 1993 (2000تومان )

1242- یک عدد اسکناس 25 دینار- کرواسی- 1991 (2000تومان )
1243- یک عدد اسکناس 25 دینار -کرواسی- 1993 (2000تومان )
1244- یک جفت(دوعدد) اسکناس 25 دینار-کرواسی - 1993 (4000تومان )
1245- یک عدد اسکناس 5 دینار- کرواسی- 1993 (1500تومان )
1246- یک جفت(دوعدد) اسکناس 5 دینار-کرواسی - 1993 (3000تومان )
1247- یک عدد اسکناس50 مانات- آذربایجان- 1993 (5000تومان )
1248- یک عدد اسکناس1000 مانات -آذربایجان- 1993 (5000تومان )
1249- یک عدد اسکناس1 مانات -آذربایجان- 1992 (2500تومان )
1250- یک عدد اسکناس5 مانات- آذربایجان- 1992 (1500تومان )
1251- یک عدد اسکناس10 مانات- آذربایجان- 1992 (3000تومان )
1252- یک عدد اسکناس1 آسترال- آرژانتین- 1985 (2000تومان )
1253- یک عدد اسکناس50 آسترال- آرژانتین- 1986 (5000تومان )
1254- یک عدد اسکناس100 آسترال- آرژانتین- 1985 (2000تومان )
1255- یک عدد اسکناس 5 پنس -ارتش انگلیس - 1972 (2000تومان )
1256- یک عدد اسکناس 10 پنس- ارتش انگلیس - 1972 (2500تومان )
1257- یک عدد اسکناس 50 پنس- ارتش انگلیس - 1972 (2500تومان )
1258- یک جفت (دوعدد) اسکناس 50 پنس -ارتش انگلیس - 1972 (6000تومان )
1259- یک عدد اسکناس 1 شیلینگ -ارتش اطریش - 1944 (9000تومان )
1260- یک عدد اسکناس 5 ون -کره شمالی - 1978 (2500تومان )
1261- یک عدد اسکناس 1 ون -کره شمالی - 1978 (1500تومان )
1262- یک عدد اسکناس 100 ون- کره شمالی - 1978 (3500تومان )
1263- یک عدد اسکناس 5 ون- کره شمالی - 1978 (1500تومان )
1264- یک عدد اسکناس 5 ون -کره شمالی - 1998 (2000تومان )
1265- یک عدد اسکناس 1 پنتاو- نیکاراگوئه - 1991 (1500تومان )
1266- یک عدد اسکناس 100 پوند- سودان - 1989 (2500تومان )
1267- یک جفت (دوعدد) اسکناس 100 پوند- سودان - 1989 (5000تومان )
1268- یک عدد اسکناس1 پوند -سودان- 1987 (2500تومان )
1269- یک عدد اسکناس 2/1 دینار – کویت- 1968 (2500تومان )
1270- یک عدد اسکناس1 دینار – کویت- 1968 (4000تومان )
1271- یک عدد اسکناس 5 دینار – کویت- 1968 (5000تومان )
1272- یک عدد اسکناس 1 نوتور- بوتان - 2006 (1500تومان )
1273- یک عدد اسکناس 1 کیات- برمه - 1972 (1500تومان )
1274- یک عدد اسکناس 5 کیات- برمه - 1973 (1500تومان )
1275- یک عدد اسکناس 1 بیر -اتیوپی - 2006 (1500تومان )
1276- یک عدد اسکناس 1 لمپراس – هندوراس- 2006 (1000تومان )
1277- یک عدد اسکناس 5 لمپراس – هندوراس- 2008 (2500تومان )
1278- یک عدد اسکناس 1 سام – ازبکستان- 1994 (1500تومان )
1279- یک عدد اسکناس 1000 سام – ازبکستان- 2001 (1500تومان )
1280- یک عدد اسکناس 100 فرانک - گینه 1998 (2000تومان )
1281- یک عدد اسکناس 20 فرانک – گویان فرانسه- 1989 (8000تومان )
1282- یک عدد اسکناس 100 پزو – گینه بیسائو 1990 (2500تومان )
1283- یک عدد اسکناس پلیمری 1 کوتزال - گواتمالا 2008 (2500تومان )
1284- یک عدد اسکناس 20 فرانک – کنگو- 2003 (2000تومان )
1285- یک عدد اسکناس 1000 شیلینگ – سومالی- 1990 (3500تومان )
1286- یک عدد اسکناس 10 دلار – مستعمرات ارتش ژاپن در جنگ دوم جهانی THE JAPANESE GOVERNMENT- 1939 (8000تومان )
1287- یکعدد اسکناس 100 روپیه – مستعمرات ارتش ژاپن در جنگ دوم جهانیTHE JAPANESE GOVERNMENT- 1939 (10000تومان )
1288- یکعدد اسکناس 2/1 روپیه – مستعمرات ارتش ژاپن در جنگ دوم جهانی- THE JAPANESE GOVERNMENT 1939 (8000تومان )


+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۰ و ساعت 16:35 |